Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Inleiding

Onderhavige voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, POLYESTER VAN DAMME, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder het nummer BE 0884.038.105 en gevestigd in de Quai Saint-Léonard 16/B 4000 Liège Belgïe, hierna aangeduid met de handelsnaam "POLYESTER VAN DAMME" en, anderzijds, de personen die een aankoop willen doen via de website van POLYESTER VAN DAMME (toegankelijk via www.polyester-vandamme.com), hierna "de gebruiker" genoemd.

1.1 Identificatie

Handelsnaam: POLYESTER VAN DAMME bvba
Inschrijving in de KBO van België onder het nummer BE 0884.038.105
Firmanaam: POLYESTER VAN DAMME

Website: www.polyester-vandamme.com
E-mail: info@polyester-vandamme.com

De koper wordt hieronder gedefinieerd als zijnde de firma of de persoon die onderhavige verkoopvoorwaarden ondertekent en aanvaardt. De algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle verkooptransacties afgesloten door POLYESTER VAN DAMME, zowel voor eigen rekening als voor rekening van zijn lastgevers.

1.2 Algemeenheden

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik en zonder kennisgeving gewijzigd worden door de verkoper en de wijzigingen zijn dan van toepassing op alle latere bestellingen.

De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend beheerd worden door onderhavig contract, met uitzondering van elke voorwaarde die voorafgaand beschikbaar is op de site.

Indien een voorwaarde zou ontbreken, wordt die beschouwd als zijnde beheerd door de geldende gebruiken in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven gevestigd zijn in België.

De niet-toepassing van een of meerdere bepalingen in onderhavige algemene voorwaarden mag door de klant/koper nooit beschouwd worden als een afstand van zijn voorwaarden.

Onderhavige voorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten vast te leggen voor de verkoop tussen de verkoper en de gebruiker, voor de bestelling van producten of diensten en voor de betaling en de levering.

Deze regelen alle nodige stappen om de bestelling te plaatsen en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen. Elke gebruiker van de site die geen klantennummer heeft, zal een inschrijvingsprocedure moeten volgen om daarna een klantennummer te verkrijgen.

De inlichtingen over de catalogi, prijslijsten, websites, nota's, etc. worden slechts ter informatie gegeven en kunnen in die zin zonder kennisgeving gewijzigd worden door de verkoper.

In elk geval, door de bestelling definitief te bevestigen, verklaart de gebruiker zich akkoord met de volledige bestelling en de vermelde prijs.

De aanbiedingen zijn geldig binnen de optionele termijn vastgelegd op een week vanaf de aanbieding, tenzij voor deze aanbieding andersluidende bepalingen gelden.

Deze bevestiging geldt als ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle op de site uitgevoerde verrichtingen.

Artikel 2. Terminologie

De diensten die POLYESTER VAN DAMME aanbiedt op zijn website worden hierna de "producten" genoemd, elke persoon die gebruik wil maken van de producten en voldoet aan de algemene verkoopvoorwaarden wordt hierna een "KLANT" genoemd, elke onderneming die POLYESTER VAN DAMME opdracht heeft gegeven om een van zijn producten te verkopen op zijn website wordt hierna een "leverancier" genoemd, elke bestelling geplaatst door een klant volgens de voorziene voorwaarden wordt hierna de "bestelling" genoemd.

Artikel 3. Registratie van de persoonsgegevens

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich tijdens een bezoek aan de site www.polyester-vandamme.com inschrijft als potentiële contracterende partij van POLYESTER VAN DAMME maakt door zijn inschrijving zijn persoonsgegevens bekend aan POLYESTER VAN DAMME.

Door zich in te schrijven, gaat de persoon expliciet akkoord dat zijn identificatiegegevens verwerkt kunnen worden in het gegevensbestand van POLYESTER VAN DAMME. Alleen natuurlijke of rechtspersonen die volledig rechts- en handelingsbekwaam zijn mogen zich inschrijven.

Tijdens het inschrijvingsproces ontvangt de natuurlijke of rechtspersoon een login en kiest een wachtwoord dat bevestigd wordt door POLYESTER VAN DAMME. Deze gegevens worden bevestigd in een overzichtse-mail die door POLYESTER VAN DAMME naar de klant gestuurd wordt.

De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het feitelijke gebruik van zijn login en wachtwoord.

Elk gebruik van de login en het wachtwoord van een bepaalde klant wordt geacht gemaakt te zijn door deze klant.

POLYESTER VAN DAMME kan het gebruik van de login en het wachtwoord tijdelijk of definitief opschorten indien blijkt dat de klant een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden niet naleeft.

Deze persoonsgegevens worden in het gegevensbestand van POLYESTER VAN DAMME verwerkt met het oog op de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, de leveringen en de facturatie van materiële en immateriële diensten, de opvolging van de solvabiliteit, de publiciteit aan de hand van het profiel, de persoonlijke verwerking en de marketing.

Artikel 4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 8 december 1992)

Principes inzake de inzameling van persoonlijke gegevens.

In principe zijn de gegevens beschikbaar op of via de site toegankelijk zonder gegevens van persoonlijke aard te moeten vermelden, zoals naam, postadres, e-mailadres...

Om bijkomende diensten te kunnen aanbieden (informatieaanvraag, reservering, ledentoegang, abonnement op een newsletter …), kan het uitzonderlijk gebeuren dat er persoonlijke informatie, voornamelijk persoonsgegevens, gevraagd wordt aan de gebruiker. In dat geval wordt de gebruiker vooraf verwittigd en de gegevens worden verwerkt volgens de bepalingen in de richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit:

Uw persoonlijke gegevens mogen alleen ingezameld en verwerkt worden conform de doeleinden die vermeld worden bij de inzameling ervan.

U hebt het recht om deze gegevens op elk moment in te kijken en te corrigeren, alsook om bezwaar aan te tekenen, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten in deze gegevens te laten rechtzetten. Neem contact op met de klantendienst om uw gegevens aan te passen.

Gebruik van gegevens over surfgedrag voor statistische doeleinden.

Als u naar de site surft, zamelen de gebruikte servers automatisch de volgende informatie in:

* het IP-adres dat u wordt toegekend als u inlogt ;
* datum en tijdstip van toegang tot de site ;
* de bekeken pagina's ;
* het type van browser dat u gebruikt ;
* het platform en/of besturingssysteem geïnstalleerd op de pc ;
* de zoekmotor en de gebruikte kernwoorden om de site te vinden.

Deze gegevens worden alleen bewaard om het aantal bezoekers van de verschillende delen van de site te tellen en verbeteringen aan te brengen aan de site.

Gebruik van cookies.

Opdat u gemakkelijker zou kunnen surfen op de site en om het technisch beheer te verbeteren, kan POLYESTER VAN DAMME nu en dan gebruik maken van “cookies”.

Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website opgeslagen wordt op de internetbrowser van uw computer. Dit “cookie” kan terug opgevraagd worden als u die site een volgende keer bezoekt. Het “cookie” kan niet gelezen worden door een andere website, maar alleen door de site die het gecreëerd heeft. De site gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor bepaalde types van informatie op te slaan, zodat u niet telkens dezelfde gegevens hoeft in te tikken bij elk bezoek aan onze site.

De meeste “cookies” zijn alleen actief tijdens de duur van een sessie of een bezoek. Geen enkel cookie bevat informatie waardoor u gecontacteerd zou kunnen worden per telefoon, e-mail of brief.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u verwittigd wordt telkens er een “cookie” gecreëerd wordt of dat er geen cookies geregistreerd worden.

Artikel 5. Prijsvoorwaarden

Alle gegevens met betrekking tot de producten, zoals de leveringskosten en de garantie, alsook de prijzen staan vermeld in de beschrijving bij elk product.

De verkoopprijs van elk product aangeboden op de site POLYESTER VAN DAMME staat vermeld in euro. Deze prijs is inclusief btw (als die van toepassing is) en alle kosten (Recupel en andere) en exclusief eventuele leveringskosten en kosten voor aanvullende garantie.

De prijzen vermeld op uw bestelling, na bevestiging en registratie van de bestelling, zijn vast en definitief: indien de prijzen enkele dagen na de bestelling zakken, kunnen we u in geen geval het verschil terugbetalen; indien de prijzen stijgen zijn we verplicht u de bestelling te leveren aan de prijs die gold op de dag van de bestelling.

Verkoop zonder btw aan niet-belastingplichtigen is enkel mogelijk indien vooraf de nodige bewijsstukken worden voorgelegd. Het bedrag van de leveringskosten wordt automatisch berekend op basis van elke bestelling; dit bedrag staat in het overzicht van uw bestelling, voor de definitieve registratie.

De prijs die de koper betaalt, hierna de totaalprijs genoemd, staat ook uitdrukkelijk vermeld bij de plaatsing van de bestelling.

Voor vragen over de prijsvoorwaarden kan de klant een e-mail sturen naar info@polyester-vandamme.com

Artikel 6. Levering: kosten en voorwaarden

Bepaalde producten worden als gevaarlijk beschouwd en moeten daarom vervoerd worden door een gespecialiseerde transporteur (ADR-transport). Deze producten kunnen enkel binnen België geleverd worden, terwijl de andere producten ook in de onderstaande landen geleverd kunnen worden.

Als een bestelling uit meerdere producten bestaat waarvan minstens een product een gevaar kan inhouden, geldt tevens de regel dat levering enkel mogelijk is binnen België.

Leveringstarief indien de bestelling geen producten bevat die een gevaar inhouden:

Belgïe
0 tot 9,99 Kg : € 9,99
10 tot 19,99 kg : € 11.98
30 tot 39,99 Kg : € 19,03
40 tot 49,99 Kg : € 21,27
50 tot 59,99 Kg : € 23,47
60 tot 69,99 Kg : € 25,72
70 tot 79,99 Kg : € 27,93
80 tot 89,99 Kg : € 37,29
90 tot 100 Kg : € 48,40
Meer dan 100 kg: Op aanvraag


Frankrijk

0 tot 29,99 Kg : € 30,98
30 tot 39,99 Kg : € 42,93
40 tot 49,99 Kg : € 48,80


Corsica

0 tot 29,99 Kg : € 83,65
30 tot 39,99 Kg : € 95,60
40 tot 49,99 Kg : € 101,47


Luxemburg, Duitsland en Nederland

0 tot 4,99 Kg : € 10,33
5 tot 9,99 Kg : € 14,22
10 tot 14,99 Kg : € 16,08
15 tot 25 Kg : € 20,61


Rest van Europa en de wereld
Op aanvraag


Leveringstarief indien de bestelling minstens een product bevat dat een gevaar inhoudt (ADR-transport):

Enkel leverbaar in België

0 tot 29,99 Kg : € 17,41
30 tot 39,99 Kg : € 19,03
40 tot 49,99 Kg : € 21,27
50 tot 59,99 Kg : € 23,47
60 tot 69,99 Kg : € 25,72
70 tot 79,99 Kg : € 27,93
80 tot 89,99 Kg : € 37,29
90 tot 100 Kg : € 48,40
Meer dan 100 kg: Op aanvraag


Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en bevestigd door POLYESTER VAN DAMME, gebeurt het vervoer van de goederen altijd op risico van de koper.
Klachten zijn enkel ontvankelijk op voorwaarde dat er bij ontvangst van de goederen op de verzendingsbon van de transporteur een voorbehoud wordt gemaakt over het aantal en de aard van de beschadigde of ontbrekende producten en op voorwaarde dat dit voorbehoud schriftelijk aan ons bevestigd wordt binnen 7 dagen na de ontvangst. Dit geldt ook voor tekortkomingen en zichtbare gebreken.

De leveringstermijnen worden ter informatie meegegeven en wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering uitgevoerd door de transportfirma. Tenzij anders overeengekomen, kan de niet-naleving van deze termijnen geen aanleiding geven tot een ontbinding, een weigering van de goederen, een terugbetaling van de kosten of een schadevergoeding of interesten.

Alle pakketten zijn verzekerd. Indien u zichtbare schade vaststelt, kunt u het pakket weigeren of de zichtbare schade vermelden op de bon van de leverancier.

U kunt uw bestelling ook komen ophalen in onze showroom Quai Saint-Léonard 16b in 4000 Luik, België:

- Van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
- Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Verzakingsrecht

Zodra het te ruilen pakket terug is, kunnen we een omruil- of een creditnota maken.

Elke klacht met betrekking tot de levering moet onmiddellijk na ontvangst van de goederen worden gedaan.

Artikel 7. Bestelvoorwaarden

De aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een offerte blijft gedurende 3 maanden geldig, tenzij op deze offerte andersluidende bepalingen van toepassing zijn.

7.1 Beschrijving van de producten

POLYESTER VAN DAMME PVD distribueert de volgende producten: polyester, epoxy, silicone, polyurethaan, gels, vulstoffen, pasta's, vezels, primer, pigmenten, mastiek, harsen, poeders.

7.2 Beschikbaarheid van de producten


Sommige producten die op de website worden gepresenteerd, zijn fysiek aanwezig in onze showroom, andere moeten worden geleverd voordat ze kunnen worden geleverd. De levering van een bestelling zal alleen plaatsvinden wanneer deze compleet is, tenzij de vertraging vóór verzending langer is dan 15 dagen.

7.3 Invoerbeperkingen

Het is aan u om inlichtingen in te winnen bij de lokale overheden in uw land over eventuele invoerbeperkingen of beperkingen op het gebruik van de producten of diensten die u wilt bestellen.

U aanvaardt dat de producten technologieën of software kunnen bevatten die onderworpen zijn aan de wetten op de exportcontrole van de Verenigde Staten of de Europese Unie en aan de wetten van het land waar die geleverd of gebruikt worden.

U moet deze wetten naleven. De producten mogen niet verkocht, verhuurd of overgedragen worden aan gebruikers of landen die aan beperkingen gebonden zijn of die deze zouden gebruiken voor massavernietiging of genocide.

U dient de geldende reglementeringen te raadplegen die variëren naargelang de producten.

7.4 Stappen om het contract af te sluiten

Bij de eerste online bestelling moet elke nieuwe klant een "Klantenaccount" creëren; hij wordt gevraagd om een login en een wachtwoord.

Telkens als u een bestelling bevestigt, wordt u doorverwezen naar uw account via een beveiligde verbinding waar de inhoud van uw bestelling weergegeven wordt. Uw bestelling wordt pas definitief geregistreerd als u alle gegevens hebt ingegeven en u de bestelling definitief goedkeurt.

Als u de bestelling registreert door een betalingswijze te kiezen, wordt de verkoop geacht gesloten te zijn (akkoord over de goederen en de prijs).

Uw bestelling wordt bevestigd in een e-mail die automatisch aangemaakt wordt door onze website en verstuurd wordt naar het e-mailadres opgegeven bij de creatie van de klantenaccount.

De contractuele gegevens worden opgenomen in een bevestiging waarin deze gegevens vermeld staan uiterlijk op het ogenblik van de levering. POLYESTER VAN DAMME behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil loopt over de betaling van een eerdere bestelling.

7.5 Annulatie van de bestelling

De bestelling geplaatst op onze site wordt automatisch geannuleerd indien de betaling niet ontvangen wordt.

Om een bestelling te annuleren, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon met vermelding van de factuurnaam die op de bestelling staat en het bestelnummer.

Indien de bestelling klaar is, kunt u die enkel nog annuleren door het pakket verstuurd door POLYESTER VAN DAMME niet te aanvaarden en NIET TE OPENEN.

Er wordt verduidelijkt dat professionele klanten een bestelling niet eenzijdig kunnen annuleren zonder de goedkeuring van POLYESTER VAN DAMME en dat de bestellingen die rechtstreeks verstuurd worden door de koper of die doorgestuurd worden door vertegenwoordigers van de verkoper de verkoper tot niets verplichten zolang die niet schriftelijk aanvaard worden.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn contant betaalbaar of, na schriftelijk akkoord tussen de partijen, binnen 30 dagen na de verzendingsdatum vermeld op de factuur.

Indien de factuur op de vervaldatum niet betaald werd, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd worden met een interest van 12 % per jaar en dit zonder ingebrekestelling. Wij behouden ons het recht voor om het bedrag van de factuur met 20 % te verhogen, met een minimum van 62 euro. De niet-betaling van een enkele factuur leidt van rechtswege tot de onmiddellijke betaling van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen. In dit geval hebben wij het recht om onze verbintenis op te schorten of in te trekken zonder dat dit recht geeft op de betaling van een schadevergoeding. De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik dat de verkoopprijs volledig betaald wordt.

Artikel 9. Verzakingsrecht

Conform artikel 47 § 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming beschikt de consument over een verzakingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de bestelling om de gekochte producten die niet naar zijn zin zijn op eigen kosten terug te sturen.   

Indien de klant goederen terugstuurt, kan hij vragen om de betaalde bedragen terug te betalen of om het product om te ruilen.   

De aanvraag voor het retourneren van producten moet worden ingediend via het herroepingsformulier bij uw account.

Als u producten wilt terugsturen, gelieve contact op te nemen met POLYESTER VAN DAMME op info@polyester-vandamme.com om uw retour-nummer te vragen.

Bij deze gelegenheid en wanneer de koper heeft voldaan aan de deadline zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf, krijgt hij een retourautorisatienummer. In het geval van teruggave van pakketten en na POLYESTER VAN DAMME binnen de hierboven beschreven tijdsperiode per e-mail op de hoogte te hebben gesteld, zijn de kosten van het terugzenden van het pakket altijd voor rekening van de klant. Er zal gevraagd worden aan de klant om de teruggestuurde artikelen met de grootste zorg te beschermen.

POLYESTER VAN DAMME behoudt zich het recht voor om de terugbetaling te weigeren als het product teruggestuurd wordt zonder bescherming.

POLYESTER VAN DAMME geeft slechts gevolg aan de verzaking door de koper indien de oorspronkelijke verpakking van het product intact is en indien de verzegeling en het product zelf niet gebruikt werden of beschadigd zijn.

Bij een ongegronde terugzending behoudt POLYESTER VAN DAMME zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren. Voor vragen over de voorwaarden inzake verzaking kunt u een e-mail sturen naar info@polyester-vandamme.com 

Artikel 10. Garanties

Conform artikel 1649 van het Burgerlijk Wetboek heeft de koper bedoeld in artikel 1649 bis van het Burgerlijk Wetboek (dit wil zeggen een "private" consument in de zin van deze bepaling) recht op een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. Onder voorbehoud van het vermoeden bedoeld in artikel 1649 quater § 4 van het Burgerlijk Wetboek ("Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering, dan geldt het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering"), is het aan de koper om, na afloop van deze termijn van 6 maanden tot het einde van het tweede jaar, het bestaan te bewijzen van het gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering.

De koper is verplicht om de verkoper per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming en dit binnen 2 maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

Indien deze meldingstermijn niet nageleefd wordt, verliest de koper de mogelijkheid om de garantie in te roepen. Indien we de gegrondheid van een klacht formeel erkend hebben, verbinden we ons er enkel toe om het deel van onze levering dat defect is gebleken zo snel mogelijk te vervangen.

In geval van zichtbare schade (glasbreuk, ontbrekende artikelen, etc.) is de klant verplicht om onmiddellijk voorbehoud te maken bij de levering en, indien hij geen voorbehoud maakt, is elke klacht hieromtrent niet langer ontvankelijk. De klant is ook verplicht om dit onmiddellijk, binnen een termijn van 5 dagen na de levering, schriftelijk te melden aan POLYESTER VAN DAMME.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

De bvba POLYESTER VAN DAMME, onder de handelsnaam POLYESTER VAN DAMME, heeft enkel een middelenverbintenis voor alle stappen in de toegang tot de site, de bestelprocedure, de levering of de latere diensten.

POLYESTER VAN DAMME kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke nadelen of schade inherent aan het gebruik van het internet, met name een onderbreking van de dienstverlening, een externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen of voor elk feit dat aangeduid wordt als overmacht, conform de rechtspraak.

POLYESTER VAN DAMME kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade, zowel materieel, immaterieel of lichamelijk, die kan voortvloeien uit een slechte werking of een foutief gebruik van de verkochte producten. Dit geldt eveneens voor eventuele wijzigingen van de producten door de leveranciers. De aansprakelijkheid van POLYESTER VAN DAMME blijft in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet ingeroepen worden voor eenvoudige fouten of verzuimen die eventueel nog kunnen bestaan ondanks alle voorzorgen genomen in de presentatie van de producten.

POLYESTER VAN DAMME kan niet aansprakelijk worden gesteld, ten opzichte van een klant of een derde, voor eender welke indirecte schade, een verlies van inkomsten, winst of omzet, op gelijk welke manier veroorzaakt. Zonder afbreuk te doen aan de vorige paragrafen kan de aansprakelijkheid van POLYESTER VAN DAMME krachtens onderhavige algemene voorwaarden niet meer bedragen dan een som gelijk aan de betaalde of te betalen sommen tijdens de transactie die aan de basis ligt van de aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betrokken vordering.

POLYESTER VAN DAMME kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-uitvoering van het afgesloten contract in geval van onvoldoende voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, storing of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

POLYESTER VAN DAMME verbindt zich ertoe om de gegevens die de klanten meedelen op de site niet bekend te maken aan derden. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden enkel gebruikt door de interne diensten om uw bestelling te verwerken en om de communicatie via brief/informatie-e-mail te versterken en te personaliseren, alsook om de site te personaliseren op basis van de voorkeuren van de gebruikers.

POLYESTER VAN DAMME kan geconsolideerde statistieken over zijn klanten, zijn verkoop, uitwisselingsstructuren en met betrekking tot de gegevens op de site bekendmaken aan vertrouwelijke derden, maar deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens. POLYESTER VAN DAMME zal de gegevens over zijn klanten dus niet verkopen, verhandelen en verhuren aan derden.

Artikel 12. Copyright

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de site is onderworpen aan de naleving van de bovenvermelde algemene voorwaarden. Door deze site te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van en, zonder het minste voorbehoud, akkoord te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Kwaliteit van de informatie en de dienst, beperking van aansprakelijkheid.

POLYESTER VAN DAMME is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites waarnaar de gebruikers worden doorverwezen via de hyperlinks op de portaalsite van POLYESTER VAN DAMME. De klant zal zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere elementen waaruit de site is opgebouwd worden beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van POLYESTER VAN DAMME of, in voorkomend geval, van een derde van wie POLYESTER VAN DAMME de vereiste goedkeuringen heeft verkregen.

Behoudens andersluidende bepaling kunnen de teksten of cijfergegevens op de site gratis gebruikt worden, maar met vermelding van de bron en uitsluitend indien die niet bestemd zijn voor commerciële of reclamedoeleinden. Elke reproductie van deze gegevens voor commerciële of reclamedoeleinden, alsook alle vormen van gebruik en reproductie van de andere elementen waaruit de site is opgebouwd, zoals de grafische stijl, de afbeeldingen, de geluiden of informaticatoepassingen, zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke aanvraag in die zin moet gericht worden aan de directie van POLYESTER VAN DAMME.

Links creëren naar de site

POLYESTER VAN DAMME geeft toestemming om zonder voorafgaande aanvraag hyperlinks te creëren (surface linking) die verwijzen naar de homepage van de portaalsite of elke andere pagina in zijn geheel. Voor het gebruik van eender welke technieken om de portaalsite geheel of gedeeltelijk te integreren in een website en daarbij de exacte herkomst van de informatie, al was het maar gedeeltelijk, te verbergen of verwarring te creëren over de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining, is dan weer de schriftelijke toestemming vereist van POLYESTER VAN DAMME. Elke aanvraag in die zin moet gericht worden aan de directie van POLYESTER VAN DAMME.

Artikel 13. Volledigheid

Indien een van de clausules van deze overeenkomst van nul en gener waarde zou worden door een wijziging in de wetgeving, reglementering of door een gerechtelijke beslissing, zal dit in geen geval afbreuk doen aan de geldigheid en de naleving van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 14. Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten aangeboden door POLYESTER VAN DAMME online staan.

Artikel 15. Bewijs

De computerregisters opgeslagen in de informaticasystemen van de vennootschap POLYESTER VAN DAMME en van zijn partners in redelijke beveiligingsomstandigheden worden beschouwd als de bewijzen van de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

De voorwaarden vermeld op deze site zijn uitsluitend van toepassing voor leveringen op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied. De artikelen verkocht door POLYESTER VAN DAMME stemmen overeen met de beschrijving en de presentatie van de gegevens in de catalogus. Ondanks al onze voorzorgen kunnen er fouten sluipen in deze catalogus. Daarvoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 16. Bewaren en archiveren van de transacties

De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium, zodat die overeenstemmen met een getrouwe en duurzame kopie.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij een geschil zal de klant zich eerst richten tot de vennootschap POLYESTER VAN DAMME om tot een minnelijke schikking te komen. Zo niet, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik bevoegd, ongeacht de plaatsen van levering en de aanvaarde betalingsmethodes.