Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

Principes inzake de inzameling van persoonlijke gegevens.

Aard van de verzamelde persoonsgegevens

Door op onze site te bladeren of door ons contactformulier in te vullen, kunt u ons de volgende persoonlijke gegevens sturen: IP-adres, voornaam, achternaam, e-mailadres, datum en tijd van toegang tot de site, bekeken pagina's, type browser (browser) gebruikt, platform en / of besturingssysteem geïnstalleerd op de pc, gebruikte zoekmachine en de gebruikte trefwoorden om de site te vinden.

We verzamelen en verwerken alleen de persoonsgegevens die u ons doorgeeft in overeenstemming met de bepalingen van Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) met betrekking tot de bescherming van individuen op met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (GDPR).

Verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is POLYESTER VAN DAMME SRL met maatschappelijke zetel te 16 Quai Saint-Léonard, Box B, 4000 Liège, ondernemingsnummer 0884.038.105.

Elke vraag met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan worden gericht aan POLYESTER VAN DAMME SRL, per post naar bovenstaand adres of per e-mail naar info@polyester-vandamme.com

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

De gegevens die u ons toestuurt, kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

- de uitvoering van een contract tussen u en ons,
- noteer uw bericht en voldoe aan uw verzoek,

We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden verwerken zonder u eerst te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

Gegevensontvanger

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of onderaannemers, noch verkocht, verhuurd of uitgewisseld met enige organisatie of entiteit, tenzij u van tevoren bent geïnformeerd en u uw uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven of tenzij wettelijk vereist, bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke procedures.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.

Houdbaarheid en veiligheid

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken. Gedurende deze periode hebben we alle passende middelen ingevoerd om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, om schade, verwijdering of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

Gebruikersrechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en te laten corrigeren. Je hebt ook het recht om te worden vergeten, om gegevens over te dragen, bezwaar aan te tekenen, het recht om te weigeren je te laten profileren en het recht om op de hoogte te worden gesteld van inbreuken op de beveiliging. Om deze rechten kosteloos uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: Philippe Van Damme.

Klachten

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Drukstraat 35, 1000 Brussel

   • Telefoon : +32 (0)2 274 48 00
   • Fax : +32 (0)2 274 48 35
   • E-mail : contact@apd-gba.be
   • URL: www.autoriteprotectiondonnees.be